HE 246/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
634/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
635/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

2. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Siltanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2010 Päättynyt PTK 110/2010
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 34/2010 vp
Valmistunut

16.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 157/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.2011 Keskeytetty PTK 158/2010
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.03.2011 Päättynyt PTK 163/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 3 ja 9 §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.05.2011

Vastaus
EV 331/2010 vp