HE 247/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994 sekä laiksi työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1074/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1075/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1994

2) Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3525

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.1993 Päättynyt PTK 123/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3557

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 44/1993 vp
Valmistunut

23.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1993 Päättynyt PTK 150/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4484

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Keskeytynyt PTK 152/1993
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 12
Istuntopöytäkirjan sivu

4559

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1