HE 247/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1424/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1425/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1426/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

3. Laki varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Salokoski

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2006 Päättynyt PTK 110/2006
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 42/2006 vp
Valmistunut

12.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että l. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 123 a § ja voimaantulosäännös muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2006 Keskeytetty PTK 131/2006
13.12.2006 Päättynyt PTK 132/2006 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2006 Päättynyt PTK 135/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2006

Vastaus
EV 250/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin