HE 247/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
986/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
987/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki poronhoitolain 33 ja 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
988/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
989/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
990/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
991/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kolttalain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
992/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
993/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
994/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
995/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
996/2011
Päätös

Hyväksytty

12. Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
997/2011
Päätös

Hyväksytty

13. Laki Metsähallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
998/2011
Päätös

Hyväksytty

14. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
999/2011
Päätös

Hyväksytty

15. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.08.2011

Säädöskokoelma
1000/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista

2. Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta

3. Laki poronhoitolain 33 ja 34 §:n muuttamisesta

4. Laki aravalain 1 §:n muuttamisesta

5. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

6. Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

7. Laki kolttalain 8 §:n muuttamisesta

8. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

9. Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta

10. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

11. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 2 §:n muuttamisesta

12. Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

13. Laki Metsähallituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

14. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta

15. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2010 Päättynyt PTK 110/2010
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 34/2010 vp
Valmistunut

02.03.2001

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2.-15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 15 ja 60 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2011 Päättynyt PTK 165/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2011 Keskeytetty PTK 167/2010
09.03.2011 Päättynyt PTK 168/2010 2
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.07.2011

Vastaus
EV 353/2010 vp