HE 248/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
66/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hartoneva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 22/2002 vp
Valmistunut

27.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2002 Päättynyt PTK 146/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2002 Päättynyt PTK 148/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2002

Vastaus
EV 201/2002 vp