Valtiopaivaasia HE 248/2009

HE 248/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I ja II liitteen sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merenkulun ympäristönsuojelulaiksi ja öljyvahinkojen torjuntalaiksi sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

15.07.2010

Säädöskokoelma
1669/2009
Sopimussarja
70/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

15.07.2010

Säädöskokoelma
1670/2009
Sopimussarja
72/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien valvonnasta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

09.10.2010

Säädöskokoelma
1671/2009
Sopimussarja
92/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Merenkulun ympäristönsuojelulaki

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1672/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Öljyvahinkojen torjuntalaki

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1673/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1674/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki merensuojelulain 2 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1675/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1676/2009
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1677/2009
Päätös

Hyväksytty

10. Laki jätelain 73 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1678/2009
Päätös

Hyväksytty

11. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1679/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1680/2009
Päätös

Hyväksytty

13. Laki tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1681/2009
Päätös

Hyväksytty

14. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1682/2009
Päätös

Hyväksytty

15. Laki pelastuslain 1 ja 69 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1683/2009
Päätös

Hyväksytty

16. Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

17. Laki puolustusvoimista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1684/2009
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Muutokset alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen (MARPOL 73/78 -yleissopimuksen uudistettu I liite)

Asetuksen voimaantulo

15.07.2010

Säädöskokoelma
560/2010
Sopimussarja
71/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Muutokset alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen (MARPOL 73/78 -yleissopimuksen uudistettu II liite)

Asetuksen voimaantulo

15.07.2010

Säädöskokoelma
561/2010
Sopimussarja
73/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Vuoden 2001 kansainvälinen yleissopimus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta

Asetuksen voimaantulo

01.10.2010

Säädöskokoelma
842/2010
Sopimussarja
93/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

3. Laki alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien valvonnasta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

4. Merenkulun ympäristönsuojelulaki

5. Öljyvahinkojen torjuntalaki

6. Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

7. Laki merensuojelulain 2 ja 13 §:n muuttamisesta

8. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

9. Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta

10. Laki jätelain 73 a §:n muuttamisesta

11. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

12. Laki rikoslain muuttamisesta

13. Laki tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

14. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 21 §:n muuttamisesta

15. Laki pelastuslain 1 ja 69 §:n muuttamisesta

16. Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta

17. Laki puolustusvoimista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Muutokset alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen (MARPOL 73/78 -yleissopimuksen uudistettu I liite)

2. Muutokset alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen (MARPOL 73/78 -yleissopimuksen uudistettu II liite)

3. Vuoden 2001 kansainvälinen yleissopimus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2009

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Eriksson

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009 10
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 33/2009 vp
Valmistunut

03.12.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuun yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan uudistetut liitteet siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun toisen yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että 1.-3., 5.-10., 12.-15. ja 17. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 4. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 16. lakiehdotus hylätään, ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 39/2009 vp
Valmistunut

02.12.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1.-15. ja 17. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 16. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2009 Päättynyt PTK 125/2009 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan uudistetut liitteet ja yleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1.-15. ja 17. lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 16. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2009