HE 249/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

04.10.2002

Voimaantulo

01.11.2002

Säädöskokoelma
824/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kerkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/2002 vp
Valmistunut

12.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.09.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.09.2002 Poistettu PTK 87/2002
10.09.2002 Päättynyt PTK 91/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2002 Päättynyt PTK 95/2002 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.09.2002

Vastaus
EV 108/2002 vp