HE 25/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 49 §:n ja eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki perusopetuslain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.1999

Voimaantulo

15.10.1999

Säädöskokoelma
932/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.1999

Voimaantulo

15.10.1999

Säädöskokoelma
933/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perusopetuslain 49 §:n muuttamisesta

2. Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Strömberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.06.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1999 Poistettu PTK 36/1999
15.06.1999 Päättynyt PTK 37/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/1999 vp
Valmistunut

17.06.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.09.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 41/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.09.1999 Päättynyt PTK 42/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.09.1999 Päättynyt PTK 44/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.1999 Päättynyt PTK 51/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.09.1999

Vastaus
EV 16/1999 vp