HE 25/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tiehallinnosta ja Tieliikelaitoksesta

(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Tiehallinnosta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
568/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Tieliikelaitoksesta

Vahvistettu

16.06.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
569/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tiehallinnosta

2. Laki Tieliikelaitoksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Rakennusneuvos Tervala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.04.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2000 Päättynyt PTK 55/2000
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 2/2000 vp
Valmistunut

07.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kuusi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 8.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2000 Päättynyt PTK 83/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2000 Keskeytetty PTK 85/2000
13.06.2000 Päättynyt PTK 86/2000 2
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.2000

Vastaus
EV 84/2000 vp