HE 25/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä kemikaalilain 42 ja 52 §:n ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

02.09.2004

Säädöskokoelma
449/2004
Sopimussarja
107/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kemikaalilain 42 ja 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

02.09.2004

Säädöskokoelma
450/2004
Sopimussarja
109/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

02.09.2004

Säädöskokoelma
451/2004
Sopimussarja
111/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä

Asetuksen voimaantulo

02.09.2004

Säädöskokoelma
808/2004
Sopimussarja
108/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki kemikaalilain 42 ja 52 §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Rotterdamin yleissopimus kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kivelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.03.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/2004 vp
Valmistunut

14.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Rotterdamissa 10 päivänä syykuuta 1998 tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä siltä osin kuin yleissopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 46/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.04.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.2004 Päättynyt PTK 47/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.04.2004 Päättynyt PTK 48/2004
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2004

Vastaus
EV 46/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin