HE 25/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta

Vahvistettu

02.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1207/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1208/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1209/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 41 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1210/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.12.2011

Voimaantulo

15.12.2011

Säädöskokoelma
1211/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta

2. Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

4. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 41 a §:n muuttamisesta

5. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 ja 17 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Huhtamäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.09.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2011 Päättynyt PTK 32/2011
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/2011 vp
Valmistunut

21.10.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.2011 Poistettu PTK 61/2011
01.11.2011 Päättynyt PTK 62/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2011 Päättynyt PTK 66/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.2011

Vastaus
EV 27/2011 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin