Valtiopaivaasia HE 250/2002

HE 250/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

31.01.2003

Voimaantulo

21.02.2004

Säädöskokoelma
82/2003
Sopimussarja
25/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymä yleissopimus nro 184, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä

Asetuksen voimaantulo

21.02.2004

Säädöskokoelma
234/2003
Sopimussarja
26/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymä yleissopimus nro 184, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä

2. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymä suositus nro 192, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.11.2002

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Saastamoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2002 Päättynyt PTK 143/2002 2
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 11/2002 vp
Valmistunut

10.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Genevessä pidetyssä (poist.) Kansainvälisessä työkonferenssissa 21 päivänä kesäkuuta 2001 hyväksytyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 184, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä, ja että (poist.) Genevessä pidetyssä (poist.) Kansainvälisessä työkonferenssissa 21 päivänä kesäkuuta 2001 hyväksytty Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 192, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä, otetaan huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, sekä että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.12.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2002 Päättynyt PTK 162/2002 2
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2002 Päättynyt PTK 165/2002 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset, sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2002

​​​​