Valtiopaivaasia HE 250/2009

HE 250/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1686/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1687/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1688/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5. Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1689/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1690/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1691/2009
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1692/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä

2. Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta

3. Laki merilain muuttamisesta

4. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta

6. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

7. Laki aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annetun lain kumoamisesta

8. Laki kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2009

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kivimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.11.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2009 Päättynyt PTK 107/2009 12
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 26/2009 vp
Valmistunut

27.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 6., 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina , ja että 4. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2009 Päättynyt PTK 118/2009 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1.-3. ja 5.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2009 Päättynyt PTK 120/2009 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1.-3. ja 5.-8. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2009

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin