Valtiopaivaasia HE 251/1994

HE 251/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nuorisorangaistuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nuorisorangaistuksesta

2) Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 a §:n muuttamisesta

3) Laki rikoslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

4) Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

5) Laki rikosrekisterilain 2 ja 10 §:n muuttamisesta

6) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.10.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3393

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3524

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.03.1995

​​​​