HE 251/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
147/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
148/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
149/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

22.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
150/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merimieseläkelain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.02.2002

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
151/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

3. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 § :n väliaikaisesta muuttamisesta

4. Laki yrittäjien eläkelain 17 § :n väliaikaisesta muuttamisesta

5. Laki merimieseläkelain 11 § :n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2002 Päättynyt PTK 3/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/2002 vp
Valmistunut

08.02.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 8/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.02.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.02.2002 Päättynyt PTK 10/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2002 Päättynyt PTK 12/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.02.2002

Vastaus
EV 2/2002 vp