Valtiopaivaasia HE 252/2006

HE 252/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Lastensuojelulaki

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
417/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
418/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
419/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.08.2008

Säädöskokoelma
420/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki nimilain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
421/2007
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

6. Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
422/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Lastensuojelulaki

2. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

3. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

4. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta

5. Laki nimilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.11.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kangasniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2006 Päättynyt PTK 110/2006 2
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 59/2006 vp
Valmistunut

06.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 6. lakiehdotus, että lakialoitteet LA 85/2003 vp, LA 86/2003 vp ja LA 13/2005 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 82/2004 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 58/2006 vp
Valmistunut

26.01.2007

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 22/2006 vp
Valmistunut

25.01.2007

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 22/2006 vp
Valmistunut

16.01.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2007 Keskeytetty PTK 154/2006 6
09.02.2007 Päättynyt PTK 156/2006 3 9-19
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2007 Keskeytetty PTK 158/2006 19
14.02.2007 Päättynyt PTK 159/2006 2 3-4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.04.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot