Valtiopaivaasia HE 253/2006

HE 253/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
159/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2007

Voimaantulo

01.07.2007

Säädöskokoelma
160/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.11.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Salo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2006 Päättynyt PTK 110/2006 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 47/2006 vp
Valmistunut

01.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2006 Keskeytetty PTK 126/2006 28
05.12.2006 Päättynyt PTK 127/2006 9 16
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2006 Keskeytetty PTK 129/2006 12
12.12.2006 Päättynyt PTK 130/2006 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2006