HE 254/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Säädöskokoelma
287/2005
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Pöytäkirja terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Pöytäkirja terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lehto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2004 Päättynyt PTK 134/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

19

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 2/2005 vp
Valmistunut

15.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 15 päivänä toukokuuta 2003 tehdyn pöytäkirjan terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.2005 Päättynyt PTK 42/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.2005 Päättynyt PTK 45/2005
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.05.2005

Vastaus
EV 34/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin