HE 257/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 §:n sekä verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1274/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain 105 a ja 124 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1275/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1276/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki

2. Laki tuloverolain 105 a ja 124 §:n muuttamisesta

3. Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pykönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.2004 Päättynyt PTK 133/2004
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 40/2004 vp
Valmistunut

09.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 138/2004 vp ja toimenpidealoite TPA 9/2004 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2004 Päättynyt PTK 137/2004 2-5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2004 Keskeytetty PTK 138/2004
14.12.2004 Päättynyt PTK 139/2004 2-4
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2004

Vastaus
EV 246/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot