Valtiopaivaasia HE 257/2010

HE 257/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Pelastuslaki

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
379/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
380/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Pelastuslaki

2. Laki meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.11.2010

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.11.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2010 Päättynyt PTK 118/2010 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 41/2010 vp
Valmistunut

09.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen ja lakialoitteen LA 136/2008 vp pohjalta muutettuna, että lakialoitteet LA 38/2009 vp ja LA 113/2010 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 35/2007 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 168/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2011 Päättynyt PTK 169/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen 136/2008 pohjautuvan 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin 38/2009 ja 113/2010 sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen pohjautuvat lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 38/2009 vp ja LA 113/2010 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.04.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot