Valtiopaivaasia HE 257/2014

HE 257/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
423/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maa-aineslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
424/2015
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
425/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

2. Laki maa-aineslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.11.2014

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rahnasto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014 12
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 20/2014 vp
Valmistunut

04.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna , että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus ja että toimenpidealoitteet TPA 8/2012 vp ja TPA 35/2014 vp hylätään.

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 44/2014 vp
Valmistunut

16.01.2015

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 43/2014 vp
Valmistunut

10.12.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2015 Päättynyt PTK 151/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2015 Päättynyt PTK 154/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.2015

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​