HE 258/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n sekä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
305/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
306/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

2. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2004 Päättynyt PTK 134/2004
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 1/2005 vp
Valmistunut

31.03.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 g § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.03.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.04.2005 Päättynyt PTK 32/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.04.2005 Päättynyt PTK 33/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.2005

Vastaus
EV 29/2005 vp