Valtiopaivaasia HE 258/2014

HE 258/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1410/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1411/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki perusopetuslain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1412/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lukiolain 35 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1413/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1414/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1415/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kirjastolain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1416/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1417/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1418/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

3. Laki perusopetuslain 43 §:n muuttamisesta

4. Laki lukiolain 35 §:n muuttamisesta

5. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

6. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

7. Laki kirjastolain 9 §:n muuttamisesta

8. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

9. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.2014

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kotaniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014 13
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 15/2014 vp
Valmistunut

03.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 44/2014 vp
Valmistunut

27.11.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014 48
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2014 Keskeytetty PTK 130/2014 21
16.12.2014 Päättynyt PTK 131/2014 4 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.2014