HE 259/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin

Vahvistettu

19.05.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
369/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
370/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin

2. Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Puustinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2004 Päättynyt PTK 134/2004
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

21

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 1/2006 vp
Valmistunut

28.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.04.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.04.2006 Päättynyt PTK 34/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.2006 Päättynyt PTK 37/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.05.2006

Vastaus
EV 28/2006 vp