HE 259/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.03.2011

Voimaantulo

15.03.2011

Säädöskokoelma
201/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Talvitie

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.11.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2010 Päättynyt PTK 118/2010
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 27/2010 vp
Valmistunut

01.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 148/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.2011 Päättynyt PTK 149/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2011 Päättynyt PTK 152/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2011

Vastaus
EV 306/2010 vp