HE 26/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintomenettelylain 10 §:n, kuntalain 52 §:n ja valtion virkamieslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki hallintomenettelylain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
543/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kuntalain 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
544/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
545/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki hallintomenettelylain 10 §:n muuttamisesta

2) Laki kuntalain 52 §:n muuttamisesta

3) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.1997 Päättynyt PTK 36/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/1997 vp
Valmistunut

25.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1997 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.05.1997 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 58/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 59/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.1997 Päättynyt PTK 62/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.05.1997

Vastaus
EV 46/1997 vp