HE 26/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion virkamieslain 18 ja 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2001

Voimaantulo

01.06.2001

Säädöskokoelma
387/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion virkamieslain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Äijälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.06.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1999 Poistettu PTK 36/1999
15.06.1999 Päättynyt PTK 37/1999
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2001 vp
Valmistunut

23.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 34/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.03.2001 Päättynyt PTK 36/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.2001 Päättynyt PTK 37/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.04.2001

Vastaus
EV 29/2001 vp