HE 26/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
422/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Siltanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.04.2001 Päättynyt PTK 41/2001
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/2002 vp
Valmistunut

14.03.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 8/2001 vp
Valmistunut

18.05.2001

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 6/2001 vp
Valmistunut

14.06.2001

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.03.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.03.2002 Keskeytetty PTK 32/2002
22.03.2002 Päättynyt PTK 33/2002 1-3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.2002 Päättynyt PTK 34/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.04.2002

Vastaus
EV 30/2002 vp