HE 26/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1093/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1094/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1095/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1096/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1097/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1098/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta

2. Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

6. Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.2007 Päättynyt PTK 33/2007
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2007 vp
Valmistunut

19.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3., 5. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 5 ja 8 § muutettuina ja 4. lakiehdotus muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 8 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 70/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2007 Päättynyt PTK 71/2007
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2007 Päättynyt PTK 73/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

31

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.2007

Vastaus
EV 52/2007 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin