Valtiopaivaasia HE 26/2008

HE 26/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
687/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
688/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
689/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
690/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki poliisilain 54 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.09.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
691/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta

2. Laki rajavartiolain muuttamisesta

3. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta

4. Laki tullilain muuttamisesta

5. Laki poliisilain 54 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.03.2008

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Suuripää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.03.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2008 Päättynyt PTK 31/2008 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/2009 vp
Valmistunut

02.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 35/2008 vp
Valmistunut

05.12.2008

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 23/2008 vp
Valmistunut

12.12.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.2009 Päättynyt PTK 64/2009 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Keskeytetty PTK 68/2009 3
16.06.2009 Päättynyt PTK 69/2009 2 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 7 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.2009