Valtiopaivaasia HE 26/2014

HE 26/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Ammattikorkeakoululaki

Vahvistettu

14.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
932/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
933/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ammattikorkeakoululaki

2. Laki yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.04.2014

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.2014 Päättynyt PTK 41/2014 1
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 10/2014 vp
Valmistunut

22.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 24/2014 vp
Valmistunut

24.09.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 105/2014 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 4.11.2014 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2014 Päättynyt PTK 106/2014 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2014 Päättynyt PTK 109/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 41 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.2014

​​​​