HE 26/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Ammattikorkeakoululaki

Vahvistettu

14.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
932/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
933/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ammattikorkeakoululaki

2. Laki yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.2014 Päättynyt PTK 41/2014
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 10/2014 vp
Valmistunut

22.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 105/2014 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 4.11.2014 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2014 Päättynyt PTK 106/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2014 Päättynyt PTK 109/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 41 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.2014

Vastaus
EV 134/2014 vp