HE 260/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
258/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Hallintojohtaja Rouhe

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

25

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 22/2014 vp
Valmistunut

20.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 159/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.2015 Päättynyt PTK 160/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2015 Päättynyt PTK 163/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.2015

Vastaus
EV 326/2014 vp