HE 261/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrittäjien eläkelain ja sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
717/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2003

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
718/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

2. Laki sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.12.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2002 Päättynyt PTK 162/2002
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 57/2002 vp
Valmistunut

06.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 197/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2003 Päättynyt PTK 198/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2003 Päättynyt PTK 199/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.06.2003

Vastaus
EV 282/2002 vp