HE 261/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
788/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kuusama

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2004 Päättynyt PTK 140/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2005 vp
Valmistunut

15.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että toimenpidealoite TPA 34/2003 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2005 Päättynyt PTK 78/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.06.2005

Vastaus
EV 96/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot