Valtiopaivaasia HE 261/2006

HE 261/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
265/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
266/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 6 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2007

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
267/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

2. Laki tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.11.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mohell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006 4
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 31/2006 vp
Valmistunut

07.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 59/2006 vp
Valmistunut

31.01.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2007 Päättynyt PTK 155/2006 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2007