Valtiopaivaasia HE 262/2002

HE 262/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

07.03.2003

Voimaantulo

09.04.2003

Säädöskokoelma
197/2003
Sopimussarja
29/2003
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Asetuksen voimaantulo

09.04.2003

Säädöskokoelma
247/2003
Sopimussarja
30/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.12.2002

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Lehtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.12.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.01.2003 Poistettu PTK 173/2002 5
07.01.2003 Päättynyt PTK 174/2002 2
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 32/2002 vp
Valmistunut

15.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy New Delhissä 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 182/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.01.2003 Päättynyt PTK 183/2002 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.01.2003 Päättynyt PTK 184/2002 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.01.2003

​​​​