Valtiopaivaasia HE 262/2004

HE 262/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeutta ja ehdonalaista vapauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
780/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
781/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
782/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
783/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
784/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
785/2005
Päätös

Hyväksytty

7. Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
786/2005
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

8. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
787/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä

3. Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta

4. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 45 §:n muuttamisesta

5. Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

6. Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

7. Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.12.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pajuoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2004 Päättynyt PTK 140/2004 6
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/2005 vp
Valmistunut

15.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4., 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 8. lakiehdotus ja että lakialoite LA 149/2003 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 21/2005 vp
Valmistunut

02.06.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2005 Päättynyt PTK 78/2005 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 3. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 5 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.07.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot