HE 262/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki hätäkeskustoiminnasta

Vahvistettu

20.08.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
692/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hätäkeskustoiminnasta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hakala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.12.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 12/2010 vp
Valmistunut

10.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.2010 Keskeytetty PTK 66/2010
17.06.2010 Päättynyt PTK 67/2010 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2010 Keskeytetty PTK 69/2010
24.06.2010 Päättynyt PTK 74/2010 91,92
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.06.2010

Vastaus
EV 107/2010 vp