Valtiopaivaasia HE 263/2004

HE 263/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Vankeuslaki

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
767/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Tutkintavankeuslaki

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
768/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
769/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
770/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
771/2005
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
772/2005
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
773/2005
Päätös

Hyväksytty

8. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
774/2005
Päätös

Hyväksytty

9. Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
775/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki rikoslain 45 luvun 26 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
776/2005
Päätös

Hyväksytty

11. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
777/2005
Päätös

Hyväksytty

12. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
778/2005
Päätös

Hyväksytty

13. Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

23.09.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
779/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vankeuslaki

2. Tutkintavankeuslaki

3. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

4. Laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

5. Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

7. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta

8. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta

9. Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta

10. Laki rikoslain 45 luvun 26 a §:n muuttamisesta

11. Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttamisesta

12. Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

13. Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.12.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mohell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2004 Päättynyt PTK 140/2004 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2005 vp
Valmistunut

16.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4.-8. ja 10.-13. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 80/2003 vp hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 20/2005 vp
Valmistunut

02.06.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2005 Päättynyt PTK 78/2005 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 15 luvun 4 §:n 1 momentin 4 kohdasta ja 17 §:n 3 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.07.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot