Valtiopaivaasia HE 264/2006

HE 264/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle puolustusvoimalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki puolustusvoimista

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
551/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
552/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 45 luvun 26 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
553/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rajavartiolain 35 ja 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
554/2007
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
555/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Puolustusvoimalaki

2. Laki sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista annetun lain kumoamisesta

3. Laki rikoslain 45 luvun 26 a §:n kumoamisesta

4. Laki rajavartiolain 35 ja 39 §:n muuttamisesta

5. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.11.2006

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kipinoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.11.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2006 Päättynyt PTK 119/2006 5
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 2/2006 vp
Valmistunut

01.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttumattomana.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 51/2006 vp
Valmistunut

16.01.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2007 Päättynyt PTK 155/2006 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 4 ja 12 §:stä sekä 14 §:n 3 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.2007

​​​​