Valtiopaivaasia HE 264/2010

HE 264/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merimiesten vuosilomalain, merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.09.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
1025/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki merityöaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.09.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
1026/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.09.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
1027/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta

2. Laki merityöaikalain muuttamisesta

3. Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.11.2010

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Alho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.11.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2010 Päättynyt PTK 118/2010 9
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 16/2010 vp
Valmistunut

28.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.2011 Päättynyt PTK 148/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2011 Päättynyt PTK 152/2010 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.07.2011