HE 265/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
104/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
105/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kokoontumislain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
106/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
107/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

2. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

3. Laki kokoontumislain 18 §:n muuttamisesta

4. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Yksikön päällikkö Kerkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2004 Päättynyt PTK 140/2004
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 22/2006 vp
Valmistunut

17.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.2006 Päättynyt PTK 118/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.2006 Päättynyt PTK 121/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 28 §:n 1 momentin 2 kohdasta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.2007

Vastaus
EV 182/2006 vp