Valtiopaivaasia HE 265/2009

HE 265/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
914/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yhteisaluelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
915/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
916/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
917/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki maakaaren muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
918/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulkoilulain 6 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
919/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

2. Laki yhteisaluelain muuttamisesta

3. Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki maakaaren muuttamisesta

6. Laki ulkoilulain 6 ja 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2009

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.12.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009 23
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 28/2010 vp
Valmistunut

01.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2., 5. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 148/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.2011 Päättynyt PTK 149/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2011 Päättynyt PTK 152/2010 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2011