HE 266/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain ja kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
325/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
326/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

2. Laki kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.12.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.01.2003 Poistettu PTK 173/2002
07.01.2003 Päättynyt PTK 174/2002
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 43/2002 vp
Valmistunut

07.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi lain johtolause, 45 §:n 3 momentti, 102 a §:n 3 momentti, 209 c §:n 1 momentin 1 kohta sekä voimaantulosäännös muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 198/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2003 Päättynyt PTK 199/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2003 Poistettu PTK 203/2002
13.02.2003 Päättynyt PTK 204/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.04.2003

Vastaus
EV 285/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin