Valtiopaivaasia HE 266/2004

HE 266/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki poliisilain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
525/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 ja 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
526/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
527/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
528/2005
Päätös

Hyväksytty

5. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
529/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
530/2005
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

7. Laki tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.07.2005

Voimaantulo

20.07.2005

Säädöskokoelma
531/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisilain muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

3. Laki tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

4. Laki tuloverolain muuttamisesta

5. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta

6. Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.12.2004

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Suuripää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2004 Päättynyt PTK 140/2004 10
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/2005 vp
Valmistunut

08.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 7. lakiehdotus lakialoitteen LA 58/2005 vp mukaisesti, että TPA 33/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/2005 vp
Valmistunut

14.04.2005

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 6/2005 vp
Valmistunut

29.04.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2005 Keskeytetty PTK 72/2005 3
15.06.2005 Päättynyt PTK 73/2005 4 5-11
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Keskeytetty PTK 80/2005 5
22.06.2005 Päättynyt PTK 81/2005 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 32 c §:n 1 momentista, 22 §:n 3 ja 4 momentista ja 36 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.07.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot