HE 266/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
746/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
747/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
748/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
749/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
750/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
751/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
752/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

2. Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

4. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

5. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

6. Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sutter

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.2010 Päättynyt PTK 122/2010
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 38/2010 vp
Valmistunut

03.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 58 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntö oikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2011

Vastaus
EV 357/2010 vp