Valtiopaivaasia HE 266/2010

HE 266/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
746/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
747/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
748/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
749/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
750/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
751/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.06.2011

Voimaantulo

01.09.2011

Säädöskokoelma
752/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta

2. Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

4. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

5. Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

6. Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.11.2010

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sutter

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2010 Päättynyt PTK 122/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 38/2010 vp
Valmistunut

03.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 59/2010 vp
Valmistunut

23.02.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 58 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntö oikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2011