HE 267/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.03.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
192/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Pohjola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.12.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.01.2003 Poistettu PTK 173/2002
07.01.2003 Päättynyt PTK 174/2002
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 22/2002 vp
Valmistunut

04.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna sekä että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 194/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2003 Päättynyt PTK 195/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2003 Päättynyt PTK 199/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.02.2003

Vastaus
EV 276/2002 vp