HE 267/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2005

Voimaantulo

20.06.2005

Säädöskokoelma
401/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2005

Voimaantulo

20.06.2005

Säädöskokoelma
402/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2005

Voimaantulo

20.06.2005

Säädöskokoelma
403/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tieliikennelain muuttamisesta

2. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

3. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hörkkö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2004 Päättynyt PTK 140/2004
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 8/2005 vp
Valmistunut

21.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että toimenpidealoite TPA 62/2003 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 46/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.04.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.2005 Keskeytetty PTK 47/2005
29.04.2005 Päättynyt PTK 48/2005 21
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.2005 Päättynyt PTK 50/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.05.2005

Vastaus
EV 38/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot