Valtiopaivaasia HE 267/2006

HE 267/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
449/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
450/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
451/2007
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
452/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
453/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
454/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
455/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki työterveyshuoltolain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
456/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.09.2007

Säädöskokoelma
457/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

2. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta

5. Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta

6. Laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta

7. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta

8. Laki työterveyshuoltolain 11 §:n muuttamisesta

9. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.12.2006

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006 30
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 17/2006 vp
Valmistunut

06.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 4. - 9. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 53/2006 vp
Valmistunut

19.01.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2007 Keskeytetty PTK 154/2006 5
09.02.2007 Päättynyt PTK 156/2006 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.04.2007