Valtiopaivaasia HE 267/2009

HE 267/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
678/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
679/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki puoluelain muuttamisesta

Vahvistettu

16.07.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
680/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhdistyslain muuttamisesta

2. Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

3. Laki puoluelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2010 Keskeytetty PTK 4/2010 2
09.02.2010 Päättynyt PTK 5/2010 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/2010 vp
Valmistunut

06.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.2010 Keskeytetty PTK 54/2010 3
21.05.2010 Päättynyt PTK 55/2010 5 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.2010 Päättynyt PTK 56/2010 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2010